Vedtægter for den selvejende institution MØNSHALLERNE

§ 1.

Stk. 1. Institutionens navn er Mønshallerne. Dens hjemsted er Stege. Institutionen er
selvejende.
Stk. 2. Mønshallerne er etableret den 1/1-2000, som en sammenlægning af de selvejende
institutioner Møns Svømmehal (indviet i 1980) og Mønshallen (indviet i 1971).
Stk. 3. Flexhallen og sammenbygningen blev indviet 5. maj 2001.
§ 2 .
Institutionen har til formål at drive svømme- og idrætshaller i Stege beregnet til:
sportsudøvelse - teaterforestillinger - koncerter - mødevirksomhed - udstillinger m.m.
§ 3.
Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, foreninger eller selskaber m.fl., der er
interesseret i institutionens arbejde.
Stk. 2. Der betales et årligt medlemskontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.
Stk. 3. Det årlige medlemskontingent, der skal være indbetalt inden den 1. marts forud for
generalforsamlingen, giver adgang og stemmeret til institutionens generalforsamling.
Stk. 4. Medlemmerne har ingen andel af institutionens formue eller eventuelle overskud, der
alene tilfalder institutionen. De hæfter ej heller for institutionens gæld eller eventuelle
driftsunderskud.
§ 4.
Stk. 1. Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Spørgsmål om vedtægtsændringer,
salg, anskaffelse og pantsætning af fast ejendom skal vedtages af generalforsamlingen.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uden hensyn til mødtes antal.
Stk. 3. Forslag om institutionens opløsning skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger,
der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning,
træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler,
som under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Vordingborg
Kommune.
Dog skal beslutningen vedtages af 2/3 af de fremmødte. Denne disposition skal
godkendes af Vordingborg Kommune.
Stk. 4. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af
dirigenten.
Vedtægter for den selvejende institution MØNSHALLERNE

§ 5.
Stk. 1. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem over 18 år
har en stemme, jævnfør § 3 stk. 3.
Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. For foreninger og selskaber
udøves stemmeretten af formanden eller dennes stedfortræder (fuldmagtshaver).
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i et af de lokale blade
med mindst 14 dages varsel.
§ 6.
Stk.1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i april måned. Dagsorden skal
omfatte følgende:
1. Valg af tre stemmetællere, dirigent og referent.
2.1 Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
2.2 Regnskab til godkendelse.
2.3 Budget fremlægges til orientering.
2.4 Kontingentfastsættelse.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af formand (ulige år)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor (statsaut. el. reg. revisor).
8. Eventuelt.
Stk. 2. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må
være indgivet til bestyrelsens formand senest d. 1.3.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og med en motiveret dagsorden over for bestyrelsen
fremsætter anmodning herom.
§ 8.
Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Stk. 2. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
Stk. 3. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Stk. 4. Vordingborg Kommune udpeger et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen – der har stemmeret – for en
kommunal valgperiode ad gangen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med en næstformand og
interne revisorer.
Vedtægter for den selvejende institution MØNSHALLERNE

Stk. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter og valg af revisor (der skal være statsaut. el. reg.
revisor) gælder for 1 år ad gangen.
§ 9.
Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale til hallerne.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger arbejds- ansvars- og kompetence-områder for centerleder og
souschef.
Stk. 3. Opstår der tvistigheder mellem brugere og centerlederen inddrages bestyrelsen.
§ 10.
Stk. 1. Bestyrelsen afholder mindst 1 møde pr. kvartal. Øvrige møder afholdes når formanden
eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet.
Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller valgte mødeleders stemme afgørende.
Stk. 3. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres protokol, der underskrives af de
deltagende medlemmer.
§ 11.
Stk. 1. Institutionens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 1. april modtage et revideret driftsregnskab, status og en
revisionsprotokol fra institutionens revisor.
§ 12.
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af næstformanden, hver i
forbindelse med et bestyrelsesmedlem, dog i overensstemmelse med vedtægternes § 4.
Vedtægter for den selvejende institution MØNSHALLERNE

Ovenstående vedtægter er vedtaget på hallernes ordinære generalforsamling den 18. april 2018.
I bestyrelsen:
Lars Peter Christensen (formand), Leif Rasmussen, Ulla Røngaard, Annie Pilegaard, Peter Tommerup, Bo Møller og Brit Skovgaard (kommunal repræsentant).